خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615839
سرشناسه : ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، م‍ح‍م‍د808232
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تاثیر روش های مختلف کاربرد سولفات منیزیم و رقم بر عملکرد کمی و کیفی عدس در شرایط اقلیمی خرم آباد [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۸۸‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به‌منظوربررسی‌تاثیرروشهای مختلف کاربردسولفات منیزیم ورقم برعملکردکمی وکیفی عدس درشرایط اقلیمی خرم‌آباد،آزمایشی‌به‌صورت فاکتوریل درقالب طرح پایه‌بلوکهای کامل تصادفی درسه‌تکراردردانشکده‌کشاورزی دانشگاه‌لرستان (باطول جغرافیایی‭۴۸ ‬درجه‌و‭۲۲‬درجه‌شرقی وعرض‭۳۳‬درجه‌و‭۲۹‬دقیقه‌شمالی)به اجرادرآمد.دراین طرح عامل اول تیمارشاهدوپنج روش کاربردکود بود که شامل خاک کاربرد،محلول پاشی،آغشته نمودن بذربه کود،کاربرد توام خاکی ومحلول پاشی وروش توام آغشته کردن بذرو محلول پاشی کود سولفات منیزیم‌می‌باشد.عامل دوم رقم،دردوسطح شامل‌ارقام‌گچساران و‭-L۱۲‬۲‭Filip -9‬ بود.نتایج تجزیه واریانس نشان دادکه عامل رقم بر تعداد روزتاگل دهی درسطح احتمال‭۰/۰ ۱ ‬وبرارتفاع بوته ووزن هزار دانه درسطح احتمال‭۰/۰ ۵ ‬تاثیرمعنی داری داشت ولی برسایرصفات تاثیرمعنی داری نداشت.همچنین طبق نتایج تجزیه‌واریانس،تاثیرروشهای کاربرد کودسولفات منیزیم‌برعملکرددانه،تعداد غلاف دربوته،عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت ومیزان منیزیم دانه درسطح احتمال‭ ۰/۰۱ ‬برارتفاع بوت‍،تعدادروزتاجوانه‌زنی ومیزان پروتیین دانه‌درسطح‌احتمال‭۰/۰ ۵ ‬معنی داربود ولی بر وزن هزاردانه،تعداد روز تا گل دهی وتعداد شاخه فرعی تاثیرمعنی داری نداشت .اثرات متقابل بین رقم وروشهای کاربردکودبرهیچ یک ازصفات اثرمعنی داری نداشت.در بین روش های کاربرد کود،عملکرد دانه وعملکردبیولوژیک وکمترین تعدادروز تاگل دهی باروش خاک کاربردبه دست آمد.بیشترین میزان پروتیین دانه‌از تیمارکاربردمحلول پاشی کودبه دست آمد.حداکثروزن هزاردانه ، تعدادغلاف ،ارتفاع بوته‌ومیزان منیزیم دانه باروش خاک کاربر+محلول پاشی به دست آمد، همچنین کمترین تعداد تاجوانه زنی با روش تلقیح بذر+محلول پاشی وحداکثرشاخص برداشت وتعداد شاخه فرعی باتیمارتلقیح بذز به دست آمد.عملکرددانه با تعدادغلاف در بوته،عملکردبیولوژیک وتعداد روزتاجوانه زنی همبستگی مثبت ومعنی داروباشاخص برداشت همبستگی مثبت ومعنی داری دارد.میزان پروتیین دانه تنها بامیزان منیزیم دانه همبستگی منفی ومعنی داری دارد.روش‌خاک کاربردکود سولفات منیزیم ورقم ‭Filip-92-12L‬جهت دستیابی به عملکرد دانه بالا وروش های محلول پاشی وخاک کاربرد+محلول پاشی ورقم ‭Fihip-92-12L‬به ترتیب جهت دستیابی به حداکثر میزان پروتیین ومنیزیم دانه مناسب ترین تیمارها می باشد. لغات کلیدی: سولفات منیزیم،ارقام عدس،وروش های کاربرد کود
اساتید راهنما و مشاور : عزیزی،خسرو، راهنما
: اسماعیلی،احمد، مشاور
: حیدری،سعید، مشاور
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)