خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615881
سرشناسه : حسین شاهیوند، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : همسانه سازی و معرفی سازه خاموشی ژن ‭codsin -o- demethylase‬ با استفاده از فن ‭rnai‬ در گیاه دارویی شقایق ‭papaver somniferuml‬ [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۱‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1391/00/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : شقایق ‭(PapaveersomniferumL.)‬به عنوان مهمترین منبع اقتصادی تولید ترکیبات آلکالوئیدی مورفینان مانند مورفین، کدوئین، تبائین، نارکوتین و پاپاورین شناخته شده است و از ترکیبات آن در صنعت داروسازی به عنوان بی حس کننده، ضد سرفه و ضد اسپاسم استفاده می شود .امروزه از فن مهندسی متابولیک، برای دستورزی ژن های بیوسنتز آلکالوئیدها و فرآورده های متابولیکی این گیاه از طریق تراریخت سازی استفاده می شود .کدوئین ا - دمتیلاز‭(CODM)‬، آنزیم انتهایی در مسیر بیوسنتزی مورفیناندر گیاه شقایق می باشد که باعث دمتیلاسیون تبائین در موقعیت‭3 ‬ و تبدیل آن به اوریپاوین و همچنین دمتیلاسیون کدوئین و تبدیل آن به مورفین می شود .در این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خاموش سازی ژن ‭CODM‬ بر پروفایل آلکالوئید های مهم انتهایی شبکه مورفینان، از تکنیک های‭RNAi‬ و‭VIGS‬ استفاده گردید .پس از شناسایی و جداسازی ژن ‭CODM‬ با استفاده از آغازگرهای اختصاصی، بخش انتهایی‭cDNA‬ سنتز شده این ژن واقع در ناحیه‭3 UTR‬ ، به عنوان قطعه هدف خاموشی جهت سنس و آنتی سنس به ترتیب و طی دو مرحله در ناقل خاموشی‭pGSA1285‬ همسانه‌صسازی گردید .همچنین قطعه ژنی مذکور بار دیگر به منظور مطالعه خاموشی گذرای ژن‭CODM‬ ، در ناقل ویروسی‭TRV2‬همسانه سازی شد و سپس با استفاده از آگروباکتری حاوی سازه، به برگهای نمونه های گیاهی مورد نظر تراریزشصورت گرفت .از طریق‭PCR‬ ژن پروتئین پوششی ویروس‭TRV‬ ، گیاهان تراریخت شده انتخاب شدند و سپس آنالیز نیمه کمی بیان ژن انجام شد .آنالیز نهایی خاموشی ژن ناشی از مکانیسم‭VIGS‬ نیز که با استفاده از‭PCR‬ در زمان واقعی انجام شد، کاهش ‭88‬ درصدی بیان ژن‭CODM‬ در مقایسه با نمونه های شاهد را نشان داد.جهت بهینه سازی و تعیین روش مناسب باززایی گیاهان تراریخت، آزمایش فاکتوریل با‭ ۵ ‬تکرار) هر پتری دیش حاوی‭ ۱۰ ‬ریز نمونه معادل با یک تکرار (در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با فاکتور های ریز نمونه) در دو سطح هیپوکوتیل و ریشه(، محیط کشت پایه) شامل دو سطح ‭B5‬و ‭MS)‬ و آنتی بیوتیک پارامومایسین) در سطوح غلظتی‭10‬ ، ‭15‬ و ‭25‬ میلی گرم در لیتر(، طراحی و اجرا گردید .در مورد کالوس زایی نتایج نشان داد که میزان کالوس زایی در محیط ‭MS‬ به مراتب بهتر از محیط ‭B5‬ بوده و بهترین نتیجه در ترکیب تیماری ریزنمونه هیپوکتیل در محیط ‭MS‬ با سطح آنتی بیوتیک ‭ ۱۰ mg/L‬مشاهده گردید .دیده شد که ریزنمونه هیپوکوتیل در هر سه سطح آنتی بیوتیک و در دو محیط ‭MS‬ و ‭B5‬ درصد کالوس زایی بیشتری در مقایسه با ریزنمونه ریشه دارا بود .همچنین میزانجنین زاییریزنمونهریشهدرهرسهسطحآنتی بیوتیکودرهر دومحیطدرمقایسهباریزنمونههیپوکوتیل، بیشتر بود.
موضوع مستند نشده : ‭rnai‬
موضوع مستند نشده : ‭vigs‬
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)