خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615882
سرشناسه : عارف مهبودی، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تنوع ژنتیکی برخی توده های گردی‭(jugans regia l. )‬ بومی استان لرستان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/10/04‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : گردوی ایرانی ‭(JuglansregiaL.)‬ یکی از مهم ترین گونه های جنس ‭Juglans‬ است و ایران یکی از مراکز مهم تنوع ژنتیکی آن می باشد .افزایش کمیت و کیفیت این محصول جهت صرفه اقتصادی و دستیابی به بازارهای جهانی از اهداف مهم اصلاح درختان گردو می‌صباشد .تاریخچه طولانی کشت و کار گردو به صورت بذری تنوع شدیدی در درختان ایجاد کرده و سبب افزایش سطح هتروزیگوسیتی ژنوم آن به دلایلی مانند دگرگرده افشانی، دیکوگامی و گرده افشانی با باد شده است .بنابراین شناسایی اولیه ژرم پلاسم این گیاه با استفاده از نشانگرهای مختلف بسیار ضروری به نظر می رسد .این مطالعه در سال ‭1391‬ صورت گرفت و به منظور بررسی تنوع ژنتیکی توده‌صهای گردوی بومی استان لرستان، ‭43‬ ژنوتیپ گردوی ایرانی از‭5 ‬ جمعیت شامل توده های الشتر، دورود، خرم آباد، بروجرد و نورآباد با اندازه گیری ‭41‬ صفت کمی و ‭48‬ صفت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفتند .تجزیه واریانس یکطرفه داده ها اختلاف معنی داری را بین همه مناطق برای اکثر صفات نشان داد کهبهعلتتنوعاقلیمیدراستانلرستانوهمچنینتکثیرجنسیتوسطبذرودگرگرده افشانیدراینگیاه،نتایجبدستآمدهقابلتوجیهخواهدبودوگزینشازنظرصفاتموردبررسیبایدصورتبگیرد .درنهایتدرکچنینتنوعبالاییدرمدیریتوحفاظتژرم پلاسماینگیاهمفیدومؤثرخواهدبود .مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون دانکن در سطح‭5 ‬ درصد صورت گرفت که اکثر صفات درسطوح‭1 ‬ درصد،‭5 ‬ درصد، ‭1/0‬ درصدو ‭01/0‬ درصد معنی دار شدند .همبستگی بین صفات در بیشتر موارد در سطح‭1 ‬ تا‭5 ‬ درصد معنی دار بوده و صفات وزن مغز با درصد مغز و همچنین ارتباط بین زمان باز شدن جوانه برگی با زمان برداشت محصول مثبت و معنی دار بود .تجزیه خوشه ای ژنوتیپ ها براساس صفات کمی و صفات کیفی به ترتیب آن ها را به چهار و هفت گروه متمایز نمود .تجزیه خوشه ای توده ها براساس صفات کمی و صفات کیفی به ترتیب آن ها را به دو و سه گروه متمایز نمود .بیشترینفاصلهژنتیکیبینتوده هایالشترونورآبادوکمترینفاصلهژنتیکیبینتوده هایالشتروبروجردبود .براساس نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی، ‭89‬ صفت کمی و کیفی مورد مطالعه به صورت ‭20‬ فاکتور اصلی بیان شدند که فاکتورهای اول، دوم و سوم به ترتیب با واریانس های‭99/15‬ ، ‭08/14‬ و ‭80/6‬ درصد بیشترین سهم را در توجیه واریانس داشتند .
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)