خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615893
سرشناسه : میرزایی، سمیه
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : شبیه سازی فرسایش خاک و انتقال رسوب معلق و تحلیل اثرات کاربردی اراضی روی آن با استفاده از مدل ‭Wetspa‬ [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان دانشکده کشاورزی، ‭۱۳۹۲‬
مشخصات ظاهري : : نمودار، جدول
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : واژه نامه
: کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/11/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : فرسایش و انتقال رسوب یک فرآیند پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلف از جمله بافت خاک، توپوگرافی منطقه، اقلیم، کاربری اراضی و فعالیت‌صهای انسانی می‌صباشد .و در مناطقی با خاک، توپوگرافی و اقلیم مشابه، اختلاف میزان فرسایش عموما به نوع کاربری اراضی برص‍ می‌صگردد .بنابراین تغییرات، ته‌صنشینی و معلق گردیدن مجدد رسوبات موجود در آب می‌صتواند اثرات قابل توجهی روی سلامت اکوسیستم‌صها داشته باشد .در این مطالعه حوزه آبخیز گل‌صگل یکی از سرشاخه‌صهای اصلی سد ایلام واقع در جنوب شرقی شهرستان ایلام با مساحت ‭252‬ کیلومتر مربع به عنوان منطقه تحقیق انتخاب شد .مدل هیدرولوژیکی-توزیعی وتسپا ‭(WetSpa)‬ توانایی شبیه‌صسازی جریان رودخانه و غلظت رسوب معلق را با تغییر سناریوی کاربری و کیفیت آب دارد .برای این منظور در این مطالعه توانایی مدل هیدرولوژیکی-توزیعی وتسپا ‭(WetSpa)‬ در شبیه‌صسازی جریان رودخانه و غلظت رسوب معلق آن در گام زمانی روزانه بررسی گردید .از داده‌صهای اقلیمی یک دوره آماری‭7 ‬ ساله ‭(1382‬ تا ‭1389)‬ شامل :بارش، دما، تبخیر، دبی و رسوب معلق و‭3 ‬ نقشه مرجع مدل رقومی ارتفاعی‭(DEM)‬ ، بافت خاک و کاربری اراضی با دقت اندازه سلول ‭25‬ متری استفاده شد .ابتدا با استفاده از تغییر کاربری تغییرات دبی و رسوب مشاهده شد .همچنین با استفاده از سناریوی کاربری بهینه اقدام به مقایسه دبی و رسوب شبیه-سازی شده در دو حالت فعلی و بهینه گردید .با توجه به نتایج، معیار ارزیابی نش-ساتکلیف برای شبیه‌صسازی جریان رودخانه ‭87/57‬ درصد و برای شبیه‌صسازی غلظت رسوب معلق ‭45/67‬ درصد بدست آمد .همچنین معیار تجمعی مدل ‭(AM)‬ برای شبیه‌صسازی جریان ‭93/62‬ درصد و برای شبیه‌صسازی غلظت رسوب معلق ‭13/68‬ درصد محاسبه شد .بنابراین مدل وتسپا ‭(WetSpa)‬ قابلیت مناسبی در شبیه‌صسازی جریان رودخانه و غلظت رسوب معلق را در گام زمانی روزانه دارا می‌صباشد .همچنین در بخش اجرای مدل با سناریوی کاربری بهینه نتایج نشان داد که با بهینه‌صسازی کاربری دبی پیک به میزان ‭57/28‬ درصد کاهش یافته است .برای غلظت رسوب معلق نیز نتایج نشان داد که حداکثر غلظت رسوب روزانه، میانگین رسوب روزانه، رسوب ویژه سالانه و آورد رسوب سالانه در حالت بهینه به ترتیب‭80‬ ،‭66/16‬ ، ‭2/14‬ و ‭28/14‬ درصد کاهش می‌صیابد .نتایج حاصل از آنالیز آماری با استفاده از آزمون تی جفتی هم نشان داد که تغییر کاربری اراضی در سطح معنی‌صداری ‭99‬ درصد بر روی دبی و رسوب در منطقه مورد مطالعه تأثیر دارد.
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)