خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615909
سرشناسه : سپهوند،مریم، نگارش
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ های انار‭(Punica granatum L.)‬ استان لرستان با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۲‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1392/10/04‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : زاهدی، بهمن
: ‭45 distance, were classified into six clusters and genotypes grouping by SPSS software, showed genotypes were collected frome a regional put in same clusters and in of 6/5 distance, genotypes put in five clusters. Also, analysis of variance and mean comparison between study areas showed that the majority of quantitative traits studied, except for leaf area, grain lenghth, grain diameter, fruit length, grain diameter, fruit length, fruit diameter, titratable acidity and soluble solids have a significant difference in 0/05, respectively.Keywords‬:
موضوع مستند نشده : -
اساتید راهنما و مشاور : ‭fo ni sepytoneg 12 ,erawtfos lacigolohprom tsaP yb gnipuorg sepytoneg nI .s,erawtfos systN dna SSPS ,tsaP eht yb demrofrep saw sepytoneg 12 fo gnipuorG .sepytoneg rehto htiw ecnatsid citeneg raf a evah epytoneg 7A taht dewohs sepytoneg fo noitubirtsid tolp dna demrofrep saw srotcaf )3 dna 2( dna )3 dna 1( ,)2 dna 1( gnisu sepytoneg fo noitubirtsiD .noitairav latot eht fo 19/89 detoned evah dluoc srotcaf niam ruof taht dewohs sisylana stnenopmoc lapicnirP .ylevitcepser ) 72/11 dna 96/9 ,5/7( tiurf eht fo htgnel dna retemaid niarg ,Hp erew sretemarap eht fo noitairav fo tneiciffeoc tsewol eht dna ylevitcepser ,dica fo tnuoma dna tiurf fo thgiew ,C snimativ rof 22/23 dna 60/64 ,11/05 erew stiart evitatitnauq ni noitairav fo tneiciffeoc tsehgih eht ,oslA .) 16/22 dna 56/12 ,58/81( noitairav fo tneiciffeoc tsewol sah gninepir tiurf dna tiurf fo esraoc ,ezis niarg dna )35/95 dna 87/95 ,11/76 ylevitcepser( noitairav fo tneiciffeoc tsehgih eht sah nworc eht fo thgieh dna epahs fael ,tiurf fo mottob ni sleeh eht tneserp stiart evitatilauq eht ni dewohs ,sepytoneg latot ni noitairav fo tnuoma ehT .scitsiretcarahc tnatropmi emos neewteb noitalerroc tnacifingis evitisop dna evitagen dnuof sisylana noitalerroc elpmis fo stluseR .secnereffid tnacifingis neeb dah tiurf fo epahs ,sdilos elbulos ,Hp ,niks fo tnecrep fo tpecxe ,stiart evitatilauq 92 dna evitatitnauq 12 yduts siht nI .srekram lacigolohprom gnisu detaulave saw deiduts sepytoneg etanargemop fo ytisrevid citeneG .ecnivorp eht ni snoitacol ruof morf detcelloc erew sepytoneg etanargemop 12 ,ecnivorp natseroL fo etanargemop fo ytisrevid citeneg eht yduts oT .yrtnuoc eht ni htneetriht eht si ,noitcudorp fo smret ni dna sravitluc etanargemop fo ytisrevid hgih sah ecnivorp natseroL .sepytoneg etanargemop fo rebmun dna ytisrevid eht ni delavirnu si taht os ,secruoser citeneg etanargemop tsehcir s,dlrow eht si narI‬
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)