خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615933
سرشناسه : اسفندیاری، مسعود
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : تحلیل ساختار تقاضا برای چوب در میان گروه‌های درآمدی شهرستان دورود وشناسایی عوامل مؤثر بر آن [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : : نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/12‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : تنوع زیاد محصولات به همراه افزایش رقبا، لزوم شناخت دقیق بازار و ارتباط نزدیک‌ص‍ با مشتری را روشن می‌صسازد .اینموضوعدرخصوصفرآورده‌صهایچوبیکهباطیفوسیعیازمصرف-کنندگانباسلیقه‌صهاو ترجیحاتمتفاوتروبروهستند،ازاهمیتویژه-ایبرخورداراست .لذااین بررسی قصد دارد تاساختار تقاضا برای چوب در میان گروه‌صهای درآمدی شهرستان دورود را تحلیل و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی نماید.ابتدابا استفاده از عامل محل سکونت، مناطق مختلف شهر در چهار گروه درآمدی طبقه‌صبندی شدند .سپس پرسش‌صنامه‌صها توزیع و تکمیل شدند .عوامل مؤثربر انتخاب فرآورده‌صهای چوبیشناساییوسپس اهمیتهر یکازعواملمذکورباکمکفرآیندتحلیل سلسله مراتبیتعیین شد.رتبه-بندیشاخص‌صهانشانداد کهشاخصاقتصادیدرتمام گروه‌صهای درآمدی تأثیرگذارترین شاخص است .سرانه درآمد ماهیانه ‭14/362‬ هزار تومان و سرانه مصرف چوب ‭185/0‬ متر مکعب برآورد گردید .نتایج نشان داد که اختلاف مصرف چوب در میان گروه‌صهای درآمدی در سطح‭5 ‬ درصد معنی‌صدار می‌صباشد .در چارک‌صهای اول و دوم کالاهای ضروری درصد بالایی از مجموع کالاهای چوبی را تشکیل داده است در حالی که در چارک‌صهای سوم و چهارم کالاهای لوکس دارای بالاترین فراوانی هستند .همچنین مقایسه ارزش فرآورده‌صهای چوبی در چارک-های مختلف نشان داد که سرانه این ارزش در چارک اول‭3440‬ ، در چارک دوم‭809‬ ، در چارک سوم ‭405‬ و در چارک چهارم ‭454‬ هزار تومان است.کشش‌صهای درآمدی به دست آمده برای چارک‌صهای دوم تا چهارم مثبت و برای چارک اول منفی بود کهاینامرمبیناینمطلباستکهباافزایشدرآمددر چارک‌صهای دوم تا چهارم، تقاضابرایچوبافزایشو در چارک اول کاهش می‌صیابد.کشش درآمدی برای تمام چارک‌صهاص‍ کم‌صتر از واحد است .به عبارت دیگر چنان‌صچه درآمد یک درصد تغییر نماید، تقاضای چوب کم‌صتر از یک درصد تغییر خواهد کرد .نتایج این بررسی ضمن کمک به درک بهتر بازار مصرف خانگی چوب با توجه به ترجیحات مصرف‌صکنندگان، تغییرات ساختار تقاضای چوب را در طول زمان پیش‌صبینی و برنامه‌صریزی متناسب با آن را برای آینده ارائه می‌صنماید .
: ‭Diversity of products along with the sever competitions, declare the necessity of precise understanding of market and close relationship with customer. This issue is particularly important in regard with the woody products which includes many consumers with different preferences. Therefore, present study aims to investigate wood demand structure in different income groups in Doroud city and introduce elements affecting them. Firstly, by use of neighborhood factor four income groups were classified. Then, the questionnaireswere distributed and filled out. Factors which affect the selction of woody products were recognized and their importance were determined by using AHP method. Mountly percapita income was 362.14 thousands Rials and percapita consumption of wood were 0.185 m3 . The results show that the differences of wood consumption among different groups is significant (p<0.05). In first and second quarters most of the woody products are regarded as essential goods while in thirth and fourth quarters woody products are considered as luxury goods. Moreover, comparing the value of woody products in different quarters showed that percapita value of these products in the first quarter was equal to 3440, in second quarter was 809, in thirth quarter was 405, and in fourth quarter was 454 thouzands Rials respectively. The acquired income elasiticty for the second to fourth quarters were positive and for the first one was negative which indicate that by increasing income in the second to forth quarters, demand for wood increases but for the first quarter it decreases. Income elasticity for all of the quarters is less than 1. These findings not only can halp understand the wood consumption market, but also predict the structural changes of wood demand along the time and consequemtly presenting a proper decision making regarding the consumers pereferences.‬
اساتید راهنما و مشاور : باده یان، ضیاء الدین
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)