خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615947
سرشناسه : مردان زاده، داود
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی تنوع ژنتیکی توده های بومی کدوی شمال غرب ایران با استفاده از صفات مرفولوژیکی) ظاهری (و فیزیولوژیکی) تنفیاریکی [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/27‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : به‌صمنظور بررسی تنوع ژنتیکی، وراثت‌صپذیری و تعیین روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد، تجزیه همبستگی‌صهاو پی بردن به آثار مستقیم و غیرمستقیم ویژگی‌صهای گوناگون بر عملکرد، تحقیقی در قالب طرح بلوک‌صهای کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان نوشین‌صشهر، واقع در آذربایجان‌ص‍ غربی در سال ‭1392‬ اجراء گردید .ویژگی‌صهای مرفولوژیکی مربوط به میوه، بذر، برگ، گل، بوته و ویژگی‌صهای فیزیولوژیکی از قبیل فتوسنتز، ‭TSS‬ و ‭pH‬ ژنوتیپ‌صها بررسی شد .نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده‌صها در بین تیمارها برای ویژگی‌صهای عملکرد میوه و بذر، وزن میوه، عرض میوه، طول بوته، طول میان‌صگره، نسبت طول به عرض میوه،‭TSS‬ ، طول گلبرگ نر و طول بساک در سطح یک درصد و برای ویژگی‌صهای وزن صد دانه، طول میوه، عرض بذر، طول دم میوه،‭pH‬ ، فتوسنتز خالص، طول دمگل ماده و قطر میله پرچم در سطح پنچ درصد اختلاف صمعنی‌صداری وجود داشت .میانگین ویژگی‌صها نشان داد که، ژنوتیپ‌صهای مورد مطالعه دارای تنوع زیادی بودند .ژنوتیپ‌صهای مهاباد) آجیلی(، اخچلار) آجیلی(، زایه‌صکندی) تنبل(، خوی) تنبل (و خوی) زینتی (بیشترین عملکرد بذر و میوه را به خود اختصاص داده بودند و کمترین عملکرد مربوط به ژنوتیپ‌صهای اشنویه) آجیلی(، وقاملوی علیا) آجیلی(، کوی حیران) آجیلی (و پیران‌صشهر) زینتی (بود .اختلاف ناچیزی بین ضریب تنوع فنوتیپی و ژنتیکی وجود داشت .اکثر ویژگی‌صهای مورد بررسی دارای توارث‌صپذیری متوسط و بالا داشتند، ویژگی‌صهای وزن میوه، عملکرد میوه و بذر و طول میوه به ترتیب بیش ترین بازده ژنتیکی مورد انتظار و ویژگی‌صهای شاخه‌صدهی اولیه، طول، نسبت طول به عرض برگ، قطر میله پرچم و قطر و طول بساک کمترین بازده ژنتیکی موردنظر را دارا بودند.بر اساس نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی، هفت مؤلفه اصلی در مجموع ‭95/86‬ درصد از تغییرات کل را توجیه نمودند .نتایج تجزیه کلاستر بر اساس تمام ویژگی‌صهای اندازه‌صگیری شده، ژنوتیپ‌صها در فاصله اقلیدسی پنچ، به شش گروه اصلی تقسیم‌صبندی شده‌صاند .ویژگی‌صهایتعداد میوه، وزن میوه، وزن صد دانه، عرض میوه، ضخامت بذر، طول بوته، طول میان‌صگره، شاخه‌صدهی اولیه، ‭pH‬، وزن بذر، طول دم‌صمیوه، طول کاسبرگ مادهو ‭TSS‬ همبستگی مثبت و معنی‌صداری با عملکرد میوه نشان دادند .نتایج تجزیه علیت نشان داد که ویژگی‌صهای ‭pH‬ و طول میان‌صگره بیشترین اثر مستقیم و مثبت بر عملکرد میوه را داشتند و ویژگی درصد کلروفیل بالاترین اثر غیرمستقیم را از طریق طول میان‌صگره بر عملکرد کدو دارا بود .بر اساس نتایج این تحقیق وجود تنوع ژنتیکی بالا بین ژنوتیپ‌صهای کدو و با توجه به ذخایر ژنتیکی ارزشمند موجود در کشور، لزوم حفظ و توجه به این ذخایر در برنامه‌صهای اصلاحی می‌صتواند مفید باشد
اساتید راهنما و مشاور : زاهدی، بهمن، استاد راهنما
: درویش زاده، رضا، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)