خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615950
سرشناسه : ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ، خ‍طاط757620
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : همسانه‌صسازی سازه‌صی خاموشی ژن‭BBE‬ و بهینه‌صسازیالقاء ریشه موئیندر گیاه داروئی شقایق [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳۸۹‬ص.
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : واژه نامه
: کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : گیاه شقایق یکی از مهم‌صترین گیاهان صنعت داروییمی‌صباشد .این گیاه گروه وسیعی از آلکالوئیدهایایزوکوینولین را تولید می‌صکند .شقایق به عنوان تنهاترین منبع تجدید پذیر برای مسکن‌صهای دارویی کدوئین و مورفین و همچنین شل کننده عضله پاپاورین و ضد میکروب نوسکاپین می‌صباشد .با دستورزی ژنتیکی آنزیم‌صهای مهم شرکت کننده در مسیرهای متابولیکی می‌صتوان مواد آلکالوئیدی گیاه شقایق را تغییر داد .یکی از تکنیک‌صصهای مورد استفاده جهت دستورزی گیاهان، خاموشی ژن با استفاده از ‭RNA‬ تداخل‌صگر می‌صباشد.در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر خاموش سازی ژن بربرین بریج انزایم ‭(BBE)‬ بر پروفایل آلکالوئیدهای مهم شبکه مورفینان از تکنیک ‭RNAi‬ استفاده گردید .پس از شناسایی و جداسازی ژن ‭BBE‬ با استفاده از آغارگرهای اختصاصی ناحیه‌صای از ژن جهت خاموشی انتخاب شد .ژن مورد نظر در ناقل‭T/A‬ همسانه‌صسازیشده و توالی‌صیابی گردید .سپس قطعه مورد نظر توسط هضم از ناقل ‭T/A‬ جدا شد .قطعه خاموشی در جهت سنس در ناقل‭pGSA1285‬ همسانه‌صسازیگردید .پس از تایید حضور قطعه خاموشی در جهت سنس، مجددا ناقل ‭pGSA1285‬ با آنزیم‌صهای برشی مخصوص آنتی سنس هضم شد و قطعه خاموشی در جهت آنتی سنس همسانه‌صسازیگردید .سپس کل سازه خاموشی، حاوی سنس اینترون و آنتی سنس توسط هضم تایید گردید .یکی دیگر از تکنیک‌صهای افزایش آلکالوئید استفاده از کشت ریشه موئین می‌صباشد .آگروباکتریرایزوژنز یکباکتریمیله‌ص‍ ای،گرممنفی،هوازیومتحرکخاکمی‌صباشد .این باکتریباانتقالژنمولداکسین خود از طریق زخم، مقدمات تولیدریشهموئین را درگیاهانفراهممی‌صکند .جهت بهینه‌صسازی تولید ریشه موئین، آزمایشی با فاکتورهاییشامل فاکتورمحیط در دو سطح ‭(B5‬ و‭B52/1)‬ ، فاکتور سویه باکتری در سه سطح‭(ATCC15834‬ ، ‭A4‬ و ‭MSU)‬ و شرایط نوری در دو سطح ‭(48‬ ساعت تاریکی کامل و‭16‬ ساعت تاریکی‭8‬/ساعت روشنایی (در زمان هم کشتی انجام شد .برای اثبات تراریختگی ریشه موئین از ‭rolB‬ و ‭rolC‬ استفاده شد.نتایج بهینه‌صسازی ریشه موئین با آزمون دانکن و نرم افزار‭C - MSTAT‬مورد مقایسه میانگین قرار گرفتند .مشاهده شد که بهترین سویه باکتری ‭ATCC15834‬ بود، محیط‭B52/1‬ بهتر از محیط‭B5‬ بود و ‭48‬ ساعت تاریکی کامل در زمان هم کشتی بمراتب ریشه موئین بیشتری تولید کرد .ریزنمونه اندام هوایی پاسخ بهتری به تولید ریشه موئین داد.
اساتید راهنما و مشاور : اسماعیلی،احمد، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)