خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 615958
سرشناسه : ام‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ، وی‍راس‍ت‍ار672067
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی اثرات برداشت مصالح) شن و ماسه (بر دبی جریان و انتقال رسوب با استفاده از مدل‌صریاضی‭RAS(- HEC‬مطالعه موردی :رودخانه جراحی-خوزستان( [پایان‌نامه]
وضعيت نشر و پخش و غيره : کارشناسی ارشد، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/11/30‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : امروزه رودخانه‌صها به عنوان یکی از مهم‌صترین منابع تامین‌صکننده شن و ماسه مورد بهره‌صبرداری قرار می‌صگیرند و برداشت غیراصولی و بدون مطالعه این مواد از بستر رودخانه‌صها خساراتی جبران ناپذیر را به بار می‌صآورد .لذا بررسی و شبیه‌صسازی رفتار هیدرولیکی رودخانه‌صها قبل و بعد از برداشت مصالح جهت پیش‌صبینی خسارات و مدیریت آن امری ضروری به نظر می‌صرسد .در این تحقیق با استفاده از نرم‌صافزار‭RAS- HEC‬برخی از پارامترهای هیدرولیکی جریان نظیر سرعت، عدد فرود و همچنین بار رسوب در مقاطع قبل و بعد از برداشت مصالح و در دوره بازگشت‌صهای‭10‬ ، ‭50‬ و ‭100‬ ساله در قسمتی از رودخانه جراحی واقع در استان خوزستان و از محل روستای مشراگه تا ‭30‬ کیلومتر به سمت پایین‌صدست شبیه‌صسازی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که که سرعت جریان به علت برداشت مصالح در همه دوره بازگشت‌صها افزایش، در حالی که سطح و ارتفاع آب کاهش یافته است .سرعت جریان در مقطع‭7 ‬ در پلان قبل از برداشت مصالح و در دوره بازگشت‌صهای فوق‌صالذکر به ترتیب‭63/1‬ ، ‭29/2‬ و ‭54/2‬ متر بر ثانیه است در حالی که در پلان بعد از برداشت به‭29/3‬ ، ‭32/5‬ و ‭20/6‬ متر بر ثانیه افزایش یافته است .همچنین در این پژوهش از مدل‭RAS - HEC‬به منظور شبیه‌صسازی جریان رسوبات رودخانه در شرایط قبل و بعد از برداشت مصالح استفاده شده است .مقایسه بین نتایج بدست آمده و داده‌صهای اندازه‌صگیری نشان می‌صدهد که معادله لارسن با داشتن خطای کمتر ‭(5/14)‬ نسبت به سایر معادلات برآورد بهتری داشته است .نتایج همچنین، حاکی از افزایش انتقال بار رسوب در شرایط بعد از برداشت مصالح و معدن کاوی نسبت به شرایط قبل از برداشت بود.
اساتید راهنما و مشاور : حقی زاده،علی، استاد راهنما
: زینی وند،حسین، استاد راهنما
سازمان : دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)