خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616039
سرشناسه : شبانی نژاد،یعقوب، مولف
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : بررسی وشناسایی ترکیبات موجوددراسانس اندام های مختلف گیاه مرزه بختیاری‭(Satureja Bachtiarica Bung)‬ به روشهای استخراج بااستفاده از‭HD:‬ و‭SFME‬ و‭UA-HS-SPME‬ وبررسی خواص آنتی اکسیدانی آن [پایان‌نامه]/یعقوب شبانی نژاد
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان-دانشکده علوم پایه، ‭۱۳۸۷‬
مشخصات ظاهري : :مصور،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : دراین تحقیق اسانس اندام های مختلف (ساقه،برگ) وکل اندام های هوایی گیاه ‭Satureja Bachtiarica Bung‬ ازنظرکیفی وکمی به سه روش استخراج با ‭HD‬،استخراج باماکروویوبدون حلال‭(SFME)‬و همچنین تکنیک ‭HS-SPME‬موردبررسی قرارگرفت.اسانس های گیاه به وسیله دستگاه ‭GC/MS‬مورد آنالیز قرارگرفتند.حاصل این کارکه بامطالعه وبررسی دقیق زمان های بازداری ،طیف های جرمی ومقایسه کلیه این پارامترها باترکیبات استاندارد صورت گرفت ،به شرح زیر می باشد.درروش ‭HD‬برای کل اندام های هوایی گیاه،‭۳۵‬ترکیب شناسایی شدکه ترکیبات اصلی ،پاراسیمن(‭۱/۸۵ ‬)،لینالول(‭۴، (۲/۵۶ ‬- ترپینئول (‭۲/۹۳ ‬)آلفاترپینئول (‭۱/۲۵ ‬)،کارواکرول ‭۶۷/۸۸)‬)وکاریوفیلن اکسید(‭۱/۳۷ ‬)بود.ازاسانس حاصل برگ گیاه تعداد‭ ۴۵‬ترکیب شناسایی شد،وترکیبات اصلی اسانس شامل لینالول(‭ ۴،(۲/۰۸ ‬-ترپینئول (‭۲/۶۲ ‬)،آلفاترپینئول (‭۳/۲۳ ‬)، کارواکرول ‭۳۹/۳)‬) وپالمیتیک اسید(‭۵/۱۴ ‬)بود.دراسانس ساقه نیز‭۳۹ ‬ترکیب شناسایی شدکه ترکیبات اصلی آن ،پاراسیمن (‭۱/۶۶ ‬)،لینالول(‭۴،(۵/۱ ‬- ترپینئول (‭۵/۴۰ ‬)،آلفاترپینئول(‭۲/۷۹ ‬)،کارواکرول(‭۳۹/۴۰ ‬)،اوجنول(‭۲/۳۸ ‬)وپالمیتیک اسید(‭۹/۴۹ ‬)بود.ترکیبات شناسایی شده از اسانس استخراج شده بامایکرویو‭۳۰‬عددبودوترکیبات اصلی رالینالول(‭۴،(۱/۵۵ ‬- ترپینئول(‭۱/۹۷ ‬)،آلفاترپینئول(‭۵/۲۳ ‬)وکارواکرول (‭۷۷/۱۳ ‬)واوجنول(‭۱/۲۱ ‬)تشکیل می شود.ازمقایسه‌این روش با ‭HD‬متوجه می شویم که بازده اسانس استخراج شده قابل توجه بوده وضمنا روش نیز سریع می باشدومی تواند به عنوان یک روش استخراج اسانس مورد بررسی وحتی استفاده صنعتی قرارگیرد.آنالیزترکیبات استخراج شده باتکنیک ‭HS_SPME‬ دارای‭۲۵ ‬ترکیب بودوترکیبات اصلی‌شامل پاراسیمن(‭۳/۱۹ ‬)،سیس جاسمون(‭۱۵/۱۹ ‬)،کارواکرول(‭۵۵/۰۴ ‬)،جرانیل استات (‭۵/۰۰ ‬)وبتابیزابولن(‭۵/۳۱ ‬)بود که ازمقایسه این روش با‭HD‬ داشته وبه عنوان یک روش سریع برای استخراج ترکیبات فراروسبک می تواندمورداستفاده قرارگیرد. خواص آنتی اکسیدانی اسانس گیاه ازطریق ارزیابی توانایی اسانس درانتقال الکترون یاهیدروژن رادیکالی‌وتبدیل فرم ‭DPPH‬رادیکالی به فرم کاهش یافته ‭fDPPH-H‬ ب‌ه روش اسپکتروفتومتری بررسی شد.براساس نتایج مشاهده گردیدکه ‭IC50‬اسانس معادل‭ ۰/۰۲۶+۰/۰۰۱ ‬میلی گرم برمیلی لیترمی باشد.فعالیت مشاهده شده رامی توان به میزان بالای ترکیبات فنلی اسانس گیاه(‭۴/۲۵+۰/۰۷ ‬)ن‌س‌ب‌ت داد.مقدارکل ترکیبات فنلی براساس قرائت مقادیرجذب اسانس واکنش داده با معرف ‭Folin -cicalteu‬ ومقایسه آنهابا محلول های استاندارد گالیک اسیدهم ارز ،به دست آمد
اساتید راهنما و مشاور : شبانی نژاد،یعقوب، مولف
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)