خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616140
سرشناسه : دوستی،بهمن
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ردیابی فتوتیپی ومولکولی مولدبتالاکتاماز های وسیع الطیف ‭TEM‬ در جدایه های اشرشیاکلی ازنمونه های ادراری شهرستان خرم آباد [پایان‌نامه]/بهمن دوستی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان،دانشکده دامپزشکی، ‭۱۳۹۳‬
مشخصات ظاهري : :مصور
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/06/29‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : هدف:امروزهانتشارسویه‌صهایبیماری‌صزایاشریشیاکولایحاویبتالاکتامازهایوسیع‌صالطیف‭(ESBLs)‬بهعنوانیکیازنگرانی-هایعمده‌صیبهداشتیدرسطحدنیامطرحاست .احتمالاعمده‌صترینعلتتکوینوگسترشبتالاکتامازهایوسیع‌صالطیف،استفاده-یبیشازحدیانادرستازسفالوسپورین‌صهایوسیعالطیفاست .هدفازمطالعه‌صیحاضربررسیمیزانفراوانیوشیوعبتالاکتاماز-هاینوع‭TEM‬درسویه‌صهایاشریشیاکولایمولدعفونت‌صهایادراریدرشهرستانخرم‌صآبادبود.صروش‌صها:یکصدجدایهاشریشیاکولایازبیمارانمبتلابهعفونت‌صهایادراری-تناسلی،از‭12‬آزمایشگاهبالینیمختلفدرشهرستانخرم‌صآبادجمع‌صآوریگردید .اصالتجدایه-هاباانجامآزمایشاتبیوشیمیاییموردتاییدقرارگرفت .آزمون‌صهایحساسیتمیکروبیبااستفادهازروشانتشاردیسک) کیربای-صصبائر (وبراساسراهنمایتاییدشدهتوسطموسسه‌صیاستانداردبالینیوآزمایشگاهی‭(CLSI)‬انجامگرفت .سویه-های‭ESBL‬مثبتباروش‌صهایغربال‌صگریاولیهومتعاقبادیسکترکیبیوبااستفادهازدیسک‌صهایحاویسفتازیدیم‌ص‍‭-(30‬إ‭g)‬،سفتازیدیم-کلاولانیکاسیدص‍‭(30/10‬صإ‭g)‬،سفوتاکسیم‭(30‬صإ‭g)‬وسفوتاکسیم-کلاولانیکاسیدص‍‭-(30/10‬إ‭g)‬،مشخصگردیدند .درادامهتمامینمونه‌صهایمثبتباروش‭PCR‬ازنظرحضورژن‌صهای‭TEM‬و‭SHV‬موردبررسیقرارگرفتند
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)