خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616381
سرشناسه : اسدی، محبوبه
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : مطالعه وشناسایی ترکیبات اسانس های گیاه ‭Salvia brachycalyx (Boiss.)‬ وبررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره متانولی آن.ارائه روش استخراج اسانس با استفاده از میکرو استخراج توسط فاز جامد از فضای فوقانی [پایان‌نامه]/محبوبه اسدی
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۸۶‬
مشخصات ظاهري : : مصور ،نمودار
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
يادداشتهاي مربوط به کتابنامه و ... : کتابنامه
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : در این تحقیق اسانسهای گیاه ‭Salvia brachycalyx (Boiss)‬ در مراحل مختلف رشد (قبل از گلدهی ،گلدهی وبعداز گلدهی) و اندامهای مختلف گیاه (ساقه ،برگ ،وگل) در مرحله گلدهی از نظر کیفی وکمی مورد بررسی قرار گرفت اسانس های گیاه به وسیله‌دستگاه های ‭GC‬ و‭GC-MS‬ مورد آنالیز قرار گرفتند.،حاصل این کار تحقیقاتی که با مطالعه وبررسی دقیق زمانهی بازداری ترکیب ها ،شتخص بازداری ،طیف های جرمی و مقایسه کلیه این پارامترها با ترکیب های استاندارد صورت گرفت،به شرح زیر می باشد.بازده اسانسها برای اندامهای هوایی گیاه در مراحل مختلف رشد نسبت به وزن خشک گیاه به ترتیب (‭ ۹۴/۹۰، ۹۳/۲۷ ‬و‭۹۸‬) بودند.ترکیبات اصلی اسانس در مرحله قبل از گلدهی، گلدهی وبعد ازگلدهی به ترتیب عبارتند از ‭ ۱۵/۰۸، ۸۹/۶)‬و‭( geraniol۷۹/۷۱‬،‭ ۷۶/۵۸، ۰/۱۳)‬و‭( 1,8-cineole ۰/۳۸‬ و‭ ۰/۱۸، ۰/۴۶)‬و‭۱/۳۷‬) ‭citral‬ اسانس اندامهای گل ،برگ وساقه گیاه در مرحله گلدهی به روش تقطیر با آب بوسیله دستگاه کلونجر استخراج گردید.‭۱۸،۱۷‬و‭ ۱۴‬ترکیبات مختلف به ترتیب از اندامهای گل ،برگ وساقه که معادل‭ ۷۸/۷۱، ۷۴/۲۴ ‬و‭ ۷۹/۲۸‬کل اجزای اسانس ها بودند ،شناسایی شدند.ترکیبات اصلی اسانس در گل ، برگ وساقه به ترتیب عبارتنداز :‭ ۷۳/۶، ۶۳/۱۳)‬و‭( geraniol۷۱/۹۵‬ ،‭۶۶، ۱/۶۹)‬/. و‭۲/۸۴‬) ‭benzyl benzoate‬ و‭ ۱/۶۶، ./۱۵)‬و‭. spathulenol( ./۲۹‬خواص آنتی اکسیدانتی عصاره متانولی گیاه ‭S. brachycalyx(boiss )‬ در مرحله گلدهی بوسیله معرف ‭DPPH‬ مورد ارزیابی قرار گرفت . در روش ‭DPPH‬ ،توانایی عصاره یا اسانس در انتقال الکترون یا هیدروژن رادیکالی و تبدیل فرم ‭DPPH‬ رادیکالی به فرم کاهش یافته ‭DPPH-H‬ بوسیله روش اسپکتروفوتومتری ارزیابی گردید.براساس نتایج مشاهده گردید که ‭IC50‬ عصاره متانولی معادل۳/. مثبت منفی‭ ۲۷/۲ ‬میکروگرم برمیلی لیتر می باشد. میزان فعالیت مشاهده شده را می توان به میزان فعالیت بالای ترکیبات فنلی (‭ ۳/۱ ‬مثبت منفی‭۲۶۶/۲ ‬میلی گرم برلیتر) این عصاره نسبت داد. مقدار کل ترکیبات فنلی بر اساس قرائت مقادیر جذب عصاره های مختلف واکنش داده با معرف ‭Folin -Ciocalteu‬ ومقایسه آنها با محلول های استاندارد گالیک اسید هم ارز بدست آمد... نتایج رنگ سنجی نشان داد که عصاره متانولی دارای میزان ترکیبات فنلی معادل‭ ۳/۱ ‬مثبت منفی‭ ۲۶۶/۲ ‬میلی گرم بر میلی لیتر بود استخراج گونه های موجود در اسانس گیاه از طریق تکنیک ‭HS-SPME‬ و توسط فیبر ‭PDMS‬ مورد بررسی قرارگرفت.آنالیز ترکیبات استخراج شده از طریق دستگاه ‭GC/MS‬ منجربه شناسایی‭ ۲۴ ‬ترکیب مختلف شد ،که‭ ۹۱ ‬کل اسانس را تشکیل می داد.ترکیبات اصلی عبارتند بودند از‭۲۱)geraniol:‬) ، ‭۹/۴)tetradecane‬) و‭۶/۱۴)geranyl acetat‬) مقایسه این تکنیک باروش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر نشان می دهد که روش ‭HS-SPME‬ هم خوانی بسیار خوبی با روش تقطیر با آب دارد .هر دوروش نشان میدهند که اسانس گیاه ‭Salvia brachycalyx‬ غنی از منوترپن می باشد.
سازمان : کتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)