خط مشی دسترسیدرباره ما
ثبت نامثبت نام
راهنماراهنما
فارسی
ورودورود
صفحه اصلیصفحه اصلی
جستجوی مدارک
تمام متن
منابع دیجیتالی
رکورد قبلیرکورد بعدی
شناسگر رکورد : 616415
سرشناسه : رشنو،سمیرا
زبان اثر : per
کشور محل نشر يا توليد : IR
عنوان و نام پديدآور : ۱.میکروانتقال غشایی تقویت شده با اعمال ولتاژ ‭EME‬ جهت استخراج مواد آلی ازمحلول آبی۲.استخراج فوقانی یون فلزی سرب توسط روش میکروقطره آبی سرد شده حمایت شده بافیبر توخالی [پایان‌نامه]/سمیرارشنو
وضعيت نشر و پخش و غيره : دانشگاه لرستان، ‭۱۳۹۳‬
يادداشتهاي مربوط به نشر، بخش و غيره : چاپی
جزئيات پايان نامه و نوع درجه آن : کارشناسی ارشد
زمان اعطا مدرک : ‭1393/06/31‬
يادداشتهاي مربوط به خلاصه يا چکيده : چکیده‌بخش اول:در ایننت تحقینن از تلفینن الکتروشننیمی و جداسننازی جهننت انتقننال رنننا کنناتیونی فوشننیت اسننتفادشد .ابتدا یک سیسنت سنه فنازی شنامل محلنول دهننده( محلنول رننا)لا غشنا( حنمل آلنی) و محلنول آبنی‌گیرنده طراحنی شند و جهنت تقوینت و افنزایش رانندمان انتقنال رننا از فناز دهننده بنه فناز گیرننده از دوسنی آلومینینومی کنه متصنل بنه دو قطنو ینک منبنس ولتناژ قنوی اسنتفاده شند بنه اینت صنور کنه سنی‌کاتند درون فناز گیرننده و الکتنرود آنند درون فناز دهننده قنرار گرفنت .تمنامی پارامترهنای منوثر بنر اینت‌فرایننند از جملننه نننو حننمللا نننو و جنننف لولننهلا حجنن فازهننای دهننندهلا گیرنننده و غشننای آلننیلا میننزان‌ولتنناژ اعمننال شننده و زمننان انتقننال ارزیننابی و بهینننه شنند .حننمل دی کلننرو اتننانلا لولننه شننفا لا فازهننای‌دهنننده لا گیرنننده و غشننا بننا حجنن ‭11‬ میکرولیتننرلا میننزان ولتنناژ ‭311‬ ولننت و زمننان اسننتخراج ‭11‬ دقیقننه ‭2/‬=بعننننوان مقنننادیر بهیننننه انتخننناب شننندند .در اینننت روش رانننندمان اسنننتخراج ‭99‬ درصننندلا ‭15 RSD‬ لا ‭LOQ=3 1/‬و ‭1 LOD=‬ بدست آمد.پانزده‌بخش دوم:تحقین حاضنر معرفنی ینک روش جدیند میکنرو اسنتخراج بنا حنمل از فضنای فوقنانی بنه روش‌بنننرای انننندازه گینننری سنننرب توسنننط ینننک‭AAS -ET-LPME-HS-HF- CD‬سنننرد و بنننا هالوفنننایبر‭-(ET‬ میکروقطننره شننامل آب و متننانول مننی باشنند کننه بننا اس کتروسننکوپی جننلب اتمننی الکتروترمننال‌ترکینو شنده اسنت .قطنره در ننول سنرنا داخنل هالوفنایبر کنه درون ینک محف نه سنرد کنننده ‭AAS)91‬ دربسنته قنرار منی گینرد .تولیند هیدریند سنرب توسنط حجن ‭ml‬ اسنت در فضنای فوقنانی ینک نرثننابتی از سنندی بوروهیدرینند صننور مننی گیننرد .بعنند از اسننتخراج قطننره بننه درون سننرنا کشننیده و بننه‌منتقنل منی شنود .اثنر پارامترهنای مختلنن عنون ننو حنمل اسنتخراج کننندهلا‭AAS - ET‬کنوره گرافیتنی‌دمنای اسنتخراجلا دمنای قطنره و زمنان اسنتخراج مطالعنه گردینند .شنرایط بهیننه بدسنت آمننده عبارتننند از‭11 -:‬و زمننان ‭C : 01‬ ؛ دمننای قطننره ‭C :‬ حننمل اسننتخراج کننننده :متننانول -آب‌؛ دمننای منناتریکف نمونننه‌اسنننتخراج‭1 ‬ دقیقه.ضنننرایو همبسنننتگی بزرگتنننر از ‭99‬ بنننرای منحننننی هنننای کالیبراسنننیون در محننندوده‭-10 ngmL‬ لا ‭RSD=12/‬لا ‭33 EF=30/‬ بدسنننننت آمننننند .در اینننننت روش‭-1 11- 22 ngmL‬ غل نننننت ‭1111‬ بدست آمد‭-. LOQ=20 ngmL‬ لا‭1 LOD =‬ در نهایت لا روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیزی برای استخراج و اندازهگیری سرب در مواد آرایشی بکا
مبدا اصلي : IRکتابخانه مرکزی
 
 
 
(در صورت عدم وضوح تصویر اینجا را کلیک نمایید)